ข่าวออนไลน์

BangkokPost
ไทยรัฐ
งานศพ พ.อ.ณัฐ พิบูลย์บุญวัฒน์

พล.ท.เดชา ปุญญบาล ประธาน จปร.28 เป็นผู้แทนวางพวงมาลา ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานศพ พ.อ.ณัฐ พิบูลย์บุญวัฒน์ (พี่น้อย มนัส เคล้าเครือ) ใน 25 ก.ย.58 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเพื่อนๆ 1733 ร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมอีกด้วย


  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อ 28ส.ค.58

 

รายชื่อสมาชิก จปร.28 ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มีดังนี้


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ท.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พล.ท.วิสุทธิ์ นาเงิน เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
พล.ท.เดชา ปุญญบาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.ปี โสภัณณา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.พิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)
พล.ท.สัมพันธ์ ธัญญพืช เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
พล.ต.พชร ชัยวุฒิ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)
พล.ต.สถาพร มหารักษิต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)
พล.ต.อำนาจ สมประสงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)
พ.อ.ไชยอนันต์ คำชุ่ม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.วิญญู เชาว์นวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.ชูศิลป์ งามประสิทธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็น รองเสนาธิการทหาร
พล.ท.บุญชู เกิดโชค เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(อัตราพลเอก)
พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย(อัตราพลเอก)
พล.ท.พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย(อัตราพลเอก)
พล.ท.ธนสร ป้องอาณา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่านาค เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.กฤษฎ์ ยิ้มสู้ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
พล.ต.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.ปรัชญา นครเก่า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย(อัตราพลโท)
พล.ต.เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย(อัตราพลโท)
พล.ต.ภานุสร เกษสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย(อัตราพลโท)
พล.ต.อรรถธา รัตน์อ่อน เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.อ.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
พ.อ.จีรยุทธ ทุนเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.อำนาจ จันทรนิมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.ขจรจักร ศิริมงคลพิสิฏฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.ทวีป ปิยะอรุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.ชรารักษ์ สมนาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.ไพโรจน์ ศรีคเรศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น เสนาธิการทหารบก
พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก)
พล.ท.สสิน ทองภักดี เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ต.จิระพันธ์ มาลีแก้ว เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
พล.ต.วิชัย แซจอหอ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4
พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.ชลอ เหาะเจริญสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.สมพงษ์ ไทรงาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)
พล.ต.นิรุทธ์ เกตุสิริ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2
พล.ต.สมภพ ยะโสภา เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
พล.ต.ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พล.ต.บุญธัม สามปรุ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พล.ต.มนัส หนูวัฒนา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44
พล.ต.สุเทพ พูลวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ธานินทร์ สุวรรณคดี เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4
พ.อ.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
พ.อ.ลือเดช แสงชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.อ.องอาจ คุลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ถวัลย์ สิริวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.วัลลภ เจิมภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.อังกูร เอี้ยงทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.เกรียงไกร หาญตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.สุขสันต์ โบว์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ปรีดา ศรีนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

จปร.28 มอบเงินสร้าง

เมื่อ 3 ก.ค.58 พล.ท.เดชา ปุญญบาล ประธาน จปร.28 เป็นผู้แทน จปร.28 มอบเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" ในนามของ จปร.28 ให้กับ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นจำนวน 500,000 บาท ในการนี้ ได้ใช้เงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จปร.28 และเงินบริจาคจากเพื่อนๆ จปร.28

ประธานมอบทุนการศึกษา 58

เมื่อ 20 มิ.ย.58 พล.ท.เดชา ปุญญบาล ประธาน จปร.28 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จปร.28 ให้แก่ บุตรของ สมาชิก จปร.28 ที่เสียชีวิตไปแล้ว ในปีนี้เป็นพิเศษ เพราะนอกจากมีการมอบทุนของ จปร.28 แล้ว ยังมีทุนการศึกษา จากเพื่อน สมาชิก จปร.28 ที่มอบให้หลานๆ อีกหลายทุน ทั้งจาก พล.ต.ไชยอนันต์ จันคณานุรักษ์, พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษ์, พล.ต.บุญธรรม สามปรุ, พล.ท.ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ และเพื่อนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ในการนี้มีเพื่อนๆหลายท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. ถ.วิภาวดีฯ

มอบทุนการศึกษา 58

เมื่อ 18 มิ.ย.58 พล.ต.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นผู้แทน พล.ท.เดชา ปุญญบาล ประธาน จปร.28 มอบทุนการศึกษา จปร.28 ให้แก่ เด็กชาย ภัทรนันท์ วงษ์อำนวย บุตรชาย พ.อ.ไกรสุทธินันท์ วงษ์อำนวย สมาชิก จปร.28 ที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ในการนี้ มี พ.ท.หญิง สรณีย์ วงษ์อำนวย คุณแม่ กับเพื่อนๆ พล.ท.วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กับ พล.ต.นรชัย วงษ์ดนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อ 26 มี.ค.58

 

รายชื่อสมาชิก จปร.28 ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.ประพันธ์ พุทธานุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ท.พัชราวุธ วงษ์เพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ท.เดชา ปุญญบาล เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ท.ศักดา แสงสนิท เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ท.เกรียงศักดิ์ หมีทอง เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พล.ต.อนุศักดิ์ เผ่านาค เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.นครา สุขประเสริฐ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.อ.ดำรงพล เชิดสงวน เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
พ.อ.เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารบก
พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารบก
พล.ต.ชาติชาย ขันสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารบก
พล.ต.บัญชา ทองวิลัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.วีระ ลือวิชนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.บำรุง ศรีเสวก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารบก
พล.ต.สิทธิพล ชินสำราญ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พล.ต.จีระพันธ์ มาลีแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
พ.อ.ประกิจ ทับทอง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23
พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน
พ.อ.กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีสมาชิก จปร.28 ได้รับพระรชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณี พิเศษ ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๙. พลตรี สุเทพ จิตต์จำนงค์ เป็น พลโท
๓๐. พลตรี ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ เป็น พลโท
๓๑. พลตรี นิพนธ์ บุญอยู่ เป็น พลโท
๔๖. พันเอก ธรรมฤทธิ์ ศรีแสง เป็น พลตรี
กองทัพบก
๖๘. พลตรี พัลลภ ลีละบุตร เป็น พลโท
๘๒. พันเอก ดุลยกิจ บพิตรสุวรรณ เป็น พลตรี
๘๘. พันเอก นิมิตร โตอินทร์ เป็น พลตรี
๑๐๐. พันเอก พันธ์ศักดิ์ รวยสำรวย เป็น พลตรี
๑๐๑. พันเอก รัชพล ภูคุ้มจันอัด เป็น พลตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อ 8 ก.ย.57

 

รายชื่อสมาชิก จปร.28 ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ท.ประพันธ์ พุทธานุ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พล.ท.ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ท.พัชราวุธ วงษ์เพชร เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.ชุติกรณ์ สีตบุตร เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกลาโหม
พล.ต.เดชา ปุญญบาล เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
พล.ต.ปัญจะ ธรรมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ต.นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ต.พนัส แสนสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
พ.อ.สุเทพ พูลวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.คมสัน บูรณสงคราม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.วิษณุ ภระมรทัต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.สุรศักดิ์ สุขะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ท.ธนสร ป้องอาณา เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.ต.พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
พล.ต.ธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.ยุทธนา เชาวน์เชฏฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.เกรียงศักดิ์ หมีทอง เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พล.ต.อนุศักดิ์ เผ่านาค เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
พล.ต.ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.เถกิงเดช คุ้มประยูร เป็น รองจเรทหาร
พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.ต.อรรถธา รัตน์อ่อน เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.ต.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
พล.ต.ธราธร ใจดี เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร
พ.อ.เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
พ.อ.อนุศิษฐ์ ทองคำ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
พ.อ.ภานุสร เกษสังข์ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.จิรศักดิ์ อินทสร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.รังรักษ์ คำภานุช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ต.สสิน ทองภักดี เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
พล.ต.บุญธรรม โอริส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.วิษณุ ไตรภูมิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.พีรพล วิทยากุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พล.ต.ชลอ เหาะเจริญสุข เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1
พล.ต.วิชัย แชจอหอ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
พล.ต.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พล.ต.สมพงษ์ ไทรงาม เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
พล.ต.ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
พล.ต.บุญธัม สามปรุ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
พล.ต.นิรุทธ์ เกตุสิริ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
พล.ต.มนัส หนูวัฒนา เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
พล.ต.สมภพ ยะโสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก
พ.อ.ธนเดช เหลืองทองคำ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
พ.อ.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
พ.อ.สุรศักดิ์ แพน้อย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
พ.อ.พิบูลย์ มณีโชติ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.อ.วรพล เยี่ยมแสงทอง เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
พ.อ.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ เป็น ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกชุมพร
พ.อ.สุรสิห์ ครุธเวโช เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พ.อ.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.อ.กิติศักดิ์ มาระเนตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ชุมพล เตโช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ปิยวัฒน์ ภู่สวรรค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.เรวุฒิ เจริญรื่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.สมพงษ์ แสนสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พ.อ.ชนินทร์ วรามิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อ 31 มี.ค.57

 

รายชื่อสมาชิก จปร.28 ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ต.กิตติพล วัฒนะวรนันท์ เป็น ผทค.พิเศษ สป.กห.
พล.ต.สุรชัย ศุภวัชระ เป็น ผทค.พิเศษ สป.กห.
พล.ต.สัมพันธ์ ธัญญพืช เป็น ผทค.พิเศษ สป.กห.

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ต.กฤษณ์ รัมมนต์ เป็น จก.ผท.ทหาร
พ.อ.นรชัย วงษ์ดนตรี เป็น ผทค.บก.ทท.
พ.อ.พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว เป็น ผอ.ศทท.สส.ทหาร
พ.อ.ธราธร ใจดี เป็น ผทค.บก.ทท.
พ.อ.ณรงค์ ไชยศรี เป็น รอง จก.ผท.ทหาร
พ.อ.วรยุทธ ด้วงกลัด เป็น ผอ.สสก.ทหาร
พ.อ.ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์ เป็น หน.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทหาร

กองทัพบก

พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น แม่ทัพน้อยที่1
พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ เป็น ผบ.พล.ช.
พล.ต.สิทธิพล ชินสำราญ เป็น ผบ.มทบ.12
พล.ต.สมพงษ์ ไทรงาม เป็น ผบ.มทบ.15

คำสั่ง ทบ. ที่ 287/2556 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน เมื่อ 4 ต.ค.56

สมาชิก จปร.28 ที่ได้รับการปรับย้าย มีดังนี้

พ.อ.สุระพล อยู่ดี เป็น รอง ผบ.ศสร.
พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ เป็น รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
พ.อ.จิโรจ แสนทิตย์ เป็น นปก. ประจำ สส.
พ.อ.ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ เป็น รอง ผบ.มทบ.22
พ.อ.ประกิจ ทับทอง เป็น รอง ผบ.มทบ.23
พ.อ.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ เป็น รอง เสธ.ทน.3
พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า เป็น รอง ผบ.มทบ.32
พ.อ.ดำรง บ่อสุวรรณ เป็น รอง ผบ.จทบ.ส.ฏ.
พ.อ.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ เป็น รอง ผบ.จทบ.ช.พ.
พ.อ.ชุมพล เตโช เป็น รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
พ.อ.สุขุม สุขศรี เป็น ผอ.สวท.รร.จปร.(คำสั่ง ทบ.293/56 ลง 8 ต.ค.56)
พ.อ.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์ เป็น ผอ.ศูนย์ ยศ.ทบ.
พ.อ.องอาจ คุลี เป็น รอง ผบ.ศร.
พ.อ.ธรนิศ นิลวิไล เป็น รอง ผบ.รร.ร.ศร.
พ.อ.สุรัต แสงสว่างดำรง เป็น อจ.อำนวยการส่วน วทบ.
พ.อ.ดำรงพล เชิดสงวน เป็น รอง ผบ.รร.สธ.ทบ.
พ.อ.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี เป็น เสธ.ศม.